Thursday, April 7, 2011

Syukor's wedding
Kota Bharu, Kelantan
November 2010